تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1371 
مهندسی برق 
صنعتی اصفهان 
 
فوق لیسانس 
1381 
فلسفه وکلام 
تربیت مدرس قم 
 
دکترا 
 
ادیان وعرفان 
تربیت مدرس قم 
 
خارج